За Вас ние предлагаме:

  • данъчно-ефективни решения на специфични бизнес казуси в областта на счетоводното и данъчно законодателство;
  • консултации във връзка с ДДС ефекти, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци, сделки между свързани лица;
  • консултации във връзка с местни данъци и такси, данъци върху недвижимо имущество;
  • консултации във връзка с прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и изготвяне на документи за прилагането им;
  • консултации във връзка с данъчни ефекти при бизнес схеми, сливания, придобивания и други свързани с управленски бизнес решения въпроси;
  • представителство пред данъчните органи, включително по време на данъчни ревизии и насрещни проверки, и съдействие при изготвянето и подаването на декларации и други изисквани отчетни форми от данъчната администрация.